کتاب کار علوم تجربی سوم دبستان از سری کتاب های کار شامل مسائل و تمرین ها جهت تقویت و پیشبرد پایه ی درسی دانش آموزان است.