راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی

راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی

۴۵,۰۰۰ تومان

زبان فارسی، نمودار هویت ملی و زبان رسمی آموزش مدرسی ما ایرانیان است.

آموزش درست زبان فارسی، گشودن دریچه های دانایی در برابر فراگیران است. تسلط در مهارت های زبانی، پیش در آمد یادگیری موثر دیگر علوم است. برنامه ی درسی زبان آموزی، در بالندگی تفکر و رشد شخصیت فرهنگی دانش آموزان، بیش و پیش از دیگر حوزه های یادگیری، تاثیر گذار است. این اثر، دست مایه ی گران بهایی است برای همه کسانی که در قلمرو تعلیم و تربیت گام بر می دارند؛ زیرا شناخت مهارت های اصلی زبان فارسی و کاربست صحیح آ ن ها، یک شایستگی مشترک و فرا برنامه ای است؛ از این رو، مطالعه و شناخت دقیق هنجارهای آموزش زبان فارسی برای همه ی حوزه های یادگیری و زبان پژوهان ضروری است.

Product Description

راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی

Additional Information

Weight 395 g
Dimensions 23.5 × 167 × 12 cm